Aanpak

Frans Baert & Vennoten verleent kwaliteitsvolle dienstverlening op maat voor zowel particulieren, kleine en grote ondernemingen als voor overheden.

 

Er wordt met elke cliënt een strategie uitgewerkt waarbij ernaar gestreefd wordt om problemen te voorkomen en een gunstige uitgangspositie voor onderhandeling of procedure te verwerven. Procedure-vermijdende alternatieven worden onderzocht en met de cliënt besproken.

 

De steeds complexer wordende wetgeving, noodzaakt tot interne taakverdeling en doorgedreven specialisatie. Elke vennoot heeft zich in een aantal belangrijke rechtsdomeinen zeer grondig bekwaamd, waardoor binnen het kantoor gespecialiseerde afdelingen zijn ontstaan. Deze afdelingen bestaan uit een groep vennoten en medewerkers, die zich aan de hand van opleidingen, wetenschappelijke werkzaamheden en continue opvolging van wetgeving, rechtsleer en rechtspraak voortdurend verder bekwamen.

 

De aanwezigheid van gespecialiseerde advocaten in de meeste rechtsdomeinen betekent dat uw verschillende dossiers op één kantoor kunnen worden behandeld. In vele dossiers is bovendien de gespecialiseerde kennis van meerdere rechtsdomeinen noodzakelijk. Frans Baert & vennoten verzekert een geïntegreerde aanpak.

 

Het uitgangspunt blijft uiteraard de directe vertrouwensband tussen de cliënt en de geconsulteerde advocaat.

 

Er is dan ook voor gezorgd dat alle advocaten in staat zijn zaken te behandelen die buiten hun eigen specifiek vakgebied vallen, eventueel samen met een meer gespecialiseerde kantoorgenoot.

 

Naast deskundigheid zorgt Frans Baert & vennoten voor continuïteit in de dienstverlening. De cliënten moeten de zekerheid hebben dat de behandeling van hun zaak zonder onderbreking kan doorgaan, wat er ook gebeurt. Er kan iemand ziek worden, niemand blijft even jong, soms wachten andere taken en functies. De samenstelling en organisatie van het kantoor is zo dat de continuïteit in alle omstandigheden en op dezelfde deskundige wijze verzekerd is.

 

Frans Baert & vennoten communiceert in alle openheid over de wijze van aanrekening van kosten en ereloon, die ook op deze website duidelijk weergegeven wordt. Tijdens een eerste gesprek kan dit uiteraard worden toegelicht.

 

De cvba Frans Baert & Vennoten is verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2.500.000 per advocaat per schadegeval in eerste rang bij
Amlin Europe N.V. met een bijkomende verzekering van € 5.000.000 in tweede rang (polis nr. 45 084 974).
De vrijstelling bedraagt 20 % van het schadebedrag met een minimum van € 250 en een maximum van € 1250. Indien de oorzaak van een schadegeval te vinden is in het overschrijden van de termijnen bedraagt de vrijstelling 20 % van het schadebedrag met een minimum van € 500 EUR en een maximum van € 2500.
Art. 9 van de polis stelt: de waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door art. 8 gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.
Indien de cliënt geen gebruik maakt van de mogelijkheid om voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering te sluiten mits hij de bijkomende premie betaalt, aanvaardt hij de hiervoor vermelde verzekering en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 4 000 000 waarvoor de advocaat is verzekerd.
Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 100 000.