Aanpak

Frans Baert & Vennoten verleent kwaliteitsvolle dienstverlening op maat voor zowel particulieren, kleine en grote ondernemingen als voor overheden.

 

Er wordt met elke cliënt een strategie uitgewerkt waarbij ernaar gestreefd wordt om problemen te voorkomen en een gunstige uitgangspositie voor onderhandeling of procedure te verwerven. Procedure-vermijdende alternatieven worden onderzocht en met de cliënt besproken.

 

De steeds complexer wordende wetgeving, noodzaakt tot interne taakverdeling en doorgedreven specialisatie. Elke vennoot heeft zich in een aantal belangrijke rechtsdomeinen zeer grondig bekwaamd, waardoor binnen het kantoor gespecialiseerde afdelingen zijn ontstaan. Deze afdelingen bestaan uit een groep vennoten en medewerkers, die zich aan de hand van opleidingen, wetenschappelijke werkzaamheden en continue opvolging van wetgeving, rechtsleer en rechtspraak voortdurend verder bekwamen.

 

De aanwezigheid van gespecialiseerde advocaten in de meeste rechtsdomeinen betekent dat uw verschillende dossiers op één kantoor kunnen worden behandeld. In vele dossiers is bovendien de gespecialiseerde kennis van meerdere rechtsdomeinen noodzakelijk. Frans Baert & vennoten verzekert een geïntegreerde aanpak.

 

Het uitgangspunt blijft uiteraard de directe vertrouwensband tussen de cliënt en de geconsulteerde advocaat.

 

Er is dan ook voor gezorgd dat alle advocaten in staat zijn zaken te behandelen die buiten hun eigen specifiek vakgebied vallen, eventueel samen met een meer gespecialiseerde kantoorgenoot.

 

Naast deskundigheid zorgt Frans Baert & vennoten voor continuïteit in de dienstverlening. De cliënten moeten de zekerheid hebben dat de behandeling van hun zaak zonder onderbreking kan doorgaan, wat er ook gebeurt. Er kan iemand ziek worden, niemand blijft even jong, soms wachten andere taken en functies. De samenstelling en organisatie van het kantoor is zo dat de continuïteit in alle omstandigheden en op dezelfde deskundige wijze verzekerd is.

 

Frans Baert & vennoten communiceert in alle openheid over de wijze van aanrekening van kosten en ereloon, die ook op deze website duidelijk weergegeven wordt. Tijdens een eerste gesprek kan dit uiteraard worden toegelicht.

 

Privacyverklaring - GDPR

De CVBA Frans Baert & Vennoten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming:

Mr. Stefanie Goubert,
Koning Albertlaan 128,
9000 Gent
092229431
SGoubert@fransbaert-law.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Frans Baert & Vennoten verwerkt uw persoonsgegevens teneinde haar in staat te stellen om op een kwaliteitsvolle wijze de door u aan haar toevertrouwde dossiers te behartigen en om tegemoet te komen aan haar wettelijke verplichtingen.

Wij krijgen kennis van uw persoonsgegevens, hetzij omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, dan wel doordat zij worden opgezocht of ons ter kennis komen naar aanleiding en omwille van de behandeling van het dossier.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij altijd verwerken:

 • Naam: voor- en achternaam / vennootschaps- of firmanaam
 • Contactpersoon voor uw dossier
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Beroep
 • Adresgegevens
 • Telefoon-, Fax- en of GSM nummer
 • E-mailadres
 • KBO / BTW nummer / rijksregisternummer
 • Bankrekeningnummer

 

Uw identificatiegegevens worden verwerkt om tegemoet te komen aan onze wettelijke verplichting, om u te kunnen identificeren bij het opstellen van (procedure)akten en om u behoorlijk te kunnen bereiken als cliënt.

Uw BTW-, bank- en betalingsgegevens, worden verwerkt voor facturatiedoeleinden, om te voldoen aan de boekhoudwetgeving en om derdengelden aan u te kunnen overmaken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Afhankelijk van de aard van het dossier en enkel voor zover noodzakelijk voor de behartiging ervan, kan Frans Baert & Vennoten ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken

Daarbij is te denken aan strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen, gegevens van personen jonger dan 16 jaar, persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van verenigingen blijken, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of geaardheid, financiële of fiscale gegevens, en allerhande vertrouwelijke informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De algemene persoonsgegevens die u ons vertrekt, bewaren wij in ons cliëntenbeheersysteem om aan onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen. Ze vereenvoudigen de aanmaak van nieuwe dossiers en stellen ons in staat om eventuele belangenconflicten vast te stellen.

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, maken deel uit van het dossier en worden in principe slechts bijgehouden voor de duur van de afhandeling van het dossier en gedurende de tijd dat het dossier bij ons gearchiveerd wordt in het licht van onze bewaringsplicht als advocaat.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Als advocatenkantoor behandelt Frans Baert & Vennoten uw gegevens strikt vertrouwelijk. Alle advocaten zijn gehouden tot het beroepsgeheim. Contractuele vertrouwelijkheidsclausules verzekeren dat dit beroepsgeheim gedeeld wordt door alle aangestelden binnen ons kantoor.

De gegevens die wij van en over u bekomen worden enkel aan derden meegedeeld met uw toestemming, indien en voor zover dit noodzakelijk is bij de behartiging van het dossier of omdat wij daartoe gehouden zijn uit hoofde van een wettelijke verplichting.

Op bepaalde derden waarmee wij contacten onderhouden in de uitoefening van ons beroep, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders en boekhouders, rust een discretieplicht.

Met eventuele bedrijven die toegang krijgen tot bepaalde van uw gegevens, zoals onze ICT-leverancier, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens  waarover wij van u beschikken in een computerbestand aan u of een andere, door u genoemde organisatie, te bezorgen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar SGoubert@fransbaert-law.be.

Aan uw verzoek zal zo spoedig mogelijk gevolg gegeven worden, tenzij dit onmogelijk is omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de behandeling en bewaring van uw dossier en/of voor het instellen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Frans Baert & Vennoten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

In de tweede plaats, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde burgerlijke rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep.

 

Witwaswetgeving

In het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, is een advocaat verplicht de identiteit van zijn cliënt, zijn desgevallende lasthebber(s) en van de uiteindelijke begunstigden, te verifiëren aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen waarvan een afschrift wordt gemaakt op papier of op een elektronische informatiedrager.

Om aan deze wettelijke verplichting tegemoet te komen, zullen wij u naar aanleiding van een eerste consultatie vragen om uw identiteitsbewijs voor te leggen en zullen wij daarvan een kopie nemen, dan wel dit elektronisch inlezen.

Desgevallend kunnen wij u ook vragen om voormelde gegevens per post of per e-mail aan ons over te maken, bijv. indien de gegevens moeten geactualiseerd worden.

Voor rechtspersonen, vennootschappen, trusts, fiducieën en soortgelijke juridische constructies, dient onder meer de identiteit van de natuurlijke perso(o)n(en) (bestuurder, trustee, fiduciebeheerder, oprichter of in voorkomend geval zijn protector of ieder ander persoon) die bevoegd is/zijn om de vennootschap, de juridische entiteit, de juridische constructie of de soortgelijke structuren te vertegenwoordigen, te worden gecontroleerd.

In zulk geval zullen wij de identiteit van deze perso(o)n(en) verifiëren zoals hierboven omschreven.

 

 

Wettelijke vermeldingen

Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

Al onze advocaten zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Gent.
Mr. Pieter Van Assche is tevens ingeschreven aan de balie van Dendermonde.

De kantoren van onze advocaten zijn respectievelijk gevestigd:

 • Het hoofdkantoor: 9000 Gent, Koning Albertlaan 128, tel.: 092229431
 • Het bijkantoor (Mr. Pieter Van Assche): 9250 Waasmunster, Kleemstraat 9, tel.: 052504188

 

Identificatie dienstverlener

Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit in naam en voor rekening van de CVBA Frans Baert & Vennoten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
 De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0432.711.951.
 Per e-mail kan u onze advocaten bereiken via hun persoonlijk e-mailadres zoals vermeld op http://www.fransbaert.be.

 

Verzekering

De CVBA Frans Baert & Vennoten is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2.500.000 per schadegeval in eerste rang bij Amlin Europe N.V. en een aanvullende waarborg van € 5.000.000 per advocaat en per verzekeringsjaar.

Tot slot werd via de Orde van Vlaamse Balies tevens een verzekering onderschreven van insolvabiliteit van advocaten voor een waarborg van € 125.000 per schadegeval met maximum van € 625.000 per verzekerde en € 2.500.000 per verzekeringsjaar.

Artikel 9 resp. 14 van de polissen stelt: De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Indien de cliënt geen gebruik maakt van de mogelijkheid om voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering te sluiten mits hij de bijkomende premie betaalt, aanvaardt hij de hiervoor vermelde verzekering en aanvaardt hij de dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het maximale bedrag waarvoor de CVBA Frans Baert & Vennoten is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat in ieder geval beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 100.000.

De vrijstelling bedraagt € 2.500 per advocaat en per schadegeval.

Beroepsregels en gedragscodes

Voor informatie of bij klachten kunt u onze advocaten telefonisch of per e-mail bereiken op de hoger opgegeven coördinaten.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Gent zijn onze advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die respectievelijk geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, http://www.balie-gent.be of http://www.baliedendermonde.be.

Op deze websites zult u tevens alle gegevens vinden over de buitengerechtelijke geschillenregeling die op onze advocaten van toepassing is.