Pieter Van Assche

Pieter Van Assche  |  Publicaties  |  Specialisaties


Licentiaat in de Rechten
Master in Milieurecht
Milieucoördinator Type BEmail : pvanassche@fransbaert-law.be
Download vCard    LinkedIn Profiel


Pieter Van Assche studeerde op 4 juli 2003 met onderscheiding af als Licentiaat/Master in de rechten, aan de Universiteit van Gent (optie sociaal-economisch recht). In juli 2004 behaalde hij, eveneens met onderscheiding, een Master na Master in de gespecialiseerde opleiding Milieurecht. In 2009 voltooide hij tot slot een opleiding tot Milieucoördinator type B via het Instituut voor Permanente Vorming van de UGent.

Met het werk "De positie en de aansprakelijkheid van de bioveiligheidscoördinator versus de milieucoördinator" schreef hij tijdens zijn opleiding mee aan een publicatie in het Tijdschrift voor Milieurecht. (T.M.R., 2004/5, november 2004, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, België, p 518-536).

Op 1 september 2004 trad hij toe tot de associatie Frans Baert & Vennoten, waar hij sinds 1 oktober 2004 zijn stage doorliep. Sedert 1 oktober 2007 is Pieter Van Assche opgenomen op het tableau van advocaten aan de balie te Gent en sedert 9 november 2007 eveneens op het tableau van advocaten aan de balie van Dendermonde, waar hij sedert die datum ook kantoor houdt in een bijkantoor van de associatie, gevestigd te Oeverstraat 36 Temse.

Op 1 november 2011 trad hij vervolgens toe als vennoot tot de CVBA Frans Baert & Vennoten.

Pieter Van Assche maakte tussen 2005-2009 als medeoprichter deel uit van een netwerk van milieu-advocaten en werd tijdens zijn stage diverse malen verkozen als bestuurslid van de commissie van stagiairs, eerst als bestuurslid, later als secretaris.

Het interesseveld van Pieter Van Assche gaat uit naar het administratief recht in zijn meest brede betekenis. Voornamelijk het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht genieten zijn voorkeur.
Hij behandelt daarin de talrijke facetten die deze sector genereert.

Op administratiefrechtelijk niveau begeleidt hij cliënten bij de opmaak van dossiers of het ontwikkelen van hun project. Ook onderhandelingen met overheden of particulieren omtrent het bekomen van voorwaarden en/of dadingen maken deel uit van zijn werkterrein. Hij voert procedures, vanaf het indienen van bezwaarschriften, tot het aanvechten van de vergunning(sweigering), tot en met de Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook procedures inzake leegstand en de burgerrechtelijke afhandeling inzake erfdienstbaarheden, gemene muur, lichten en zichten komen hierbij geregeld aan bod.

Op burgerrechtelijk en strafrechtelijk gebied voert hij zowel de strafrechtelijke procedures (vervolging en burgerlijke partijstelling) als burgerrechtelijke geschillen.

Hij behandelt deze dossiers zowel voor de overheid als langs de zijde van de particulier en is ook vertrouwd met de diverse (administratieve) colleges inzake ruimtelijke ordening en milieurecht.

Tot slot bouwde hij een grote praktijkervaring en expertise op in het vreemdelingenrecht (asiel, regularisatie, gezinshereniging, naturalisatie, huwelijksweigering, schijnhuwelijken, visumverstrekking) en werkt hij als vast advocaat voor opvang- en asielcentra en begeleidt hij voogden van Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen. Ook in deze sector houdt hij zich bezig met zowel adviseren als procederen voor de diverse administratiefrechtelijke (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) als burgerrechtelijke organen.

Op wetenschappelijk vlak, publiceert Pieter Van Assche sedert 2008 als auteur van het (jaarlijks geactualiseerd) Zakboekje Ruimtelijke Ordening, waar hij mee schrijft aan diverse onderdelen waaronder de ruimtelijke uitvoeringsplannen en gewestplannen.

Ook aan het boek Wet & Duiding voor de Vastgoedmakelaar 2013 werd zijn naam als Editor verbonden en superviseerde hij de tekst aangaande ruimtelijke ordening, Vlaams Wooncode, Monumenten en Landschappen en erfdienstbaarheden.

Daarnaast schreef hij onder meer artikels in de sectoren Vreemdelingenrecht, Milieu- en Ruimtelijke Ordeningsrecht (zie publicaties) en geeft hij als gastdocent les via het Perspectief (Volwassenonderwijs) bij de provincie Oost-Vlaanderen, waar hij toelichting geeft voor ambtenaren aan bepaalde aspecten inzake ruimtelijke ordening (bv. Handhaving, rooilijnplannen etc.).