Ereloon

Een ereloonstaat is opgebouwd uit "kosten" en "het honorarium".

 

Kosten zijn de door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven.

 

Dit zijn onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten voor allerhande afschriften, toerekenbare secretariaatskosten zoals die voor de briefwisseling en het opstellen van procedurele stukken (waarvoor een forfaitaire kost per getikte bladzijde wordt aangerekend) en de verplaatsingskosten.

 

Een advocaat is verplicht uw dossier minstens vijf jaar na afsluiten ervan te bewaren. Hiervoor wordt een archiveringskost aangerekend.

 

De kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht:

* Openen van een dossier en dossierbeheer: € 80
* Uitgaande briefwisseling en ander tikwerk: € 10 per blad

* Kopies : € 0,2 per kopie
* Aangetekende zending : € 5,83 euro
* Verplaatsingen: € 0,50 per km
* Archivering dossier: € 50

 

Het honorarium vergoedt de prestaties van de advocaat.

 

Hoofdregel in het kantoor is dat het honorarium wordt bepaald op basis van een uurloon. Andere afspraken zoals abonnementen, incassotarief of een vast bedrag voor een welomlijnde procedure zijn wel mogelijk.

 

Het honorarium wordt bepaald aan de hand van drie elementen: het basisuurloon, het aantal aan de zaak bestede uren en de bijzondere factoren.

Voor prestaties vanaf 1 januari 2018 wordt een basisuurloon gehanteerd van € 130 per uur. 

Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast aan de evolutie van de levensduurte.

Het uurloon kan aangepast worden aan een aantal bijzondere factoren, zoals :

 

* het belang van de zaak (0,7 à 2,5)
* de ervaring van de advocaat (0,85 à 1)
* de draagkracht van de cliënt (0,5 à 1)
* specialist in de rechtstak (1,5)
* spoedeisende zaken (1,5)
* resultaat (1,5)
* verplaatsingen en wachttijden (0,65)

Voorbeeld 1: belang beneden de € 2.500 en mindervermogende: € 125 x 0,8 x 0,7 = € 70
Voorbeeld 2: belang boven € 12.500 en spoedeisende zaak: € 125 x 1,2 x 1,5 = € 225

Het honorarium = uurloon x bijzondere factoren x aantal aan de zaak bestede uren

 

Concrete afspraken omtrent het uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt u met de advocaat die uw zaak behartigt.

 

Mocht u bij het ontvangen van een staat van kosten en honorarium opmerkingen hebben, gelieve die dan onmiddellijk mede te delen.

 


Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW.


Staten van kosten en honorarium zijn betaalbaar via onze bankrekening met nummer BE67 6301 9000 6487 met vermelding van de gestructureerde mededeling. De ereloonstaten zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling binnen de dertig dagen na datum wordt van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet aangerekend. Behalve indien deze ereloonstaat een eindstaat is, werd de component honorarium voorlopig berekend. Indien de zaak met een gunstig resultaat kan worden afgesloten, zal deze component in de eindstaat opnieuw worden berekend, met toepassing van een coëfficiënt 1,5 gelet op het behaalde resultaat